Burmistrzem Kartuz jest Mieczysław Grzegorz Gołuński, który w obecnej kadencji sprawuje swoją funkcję od 2018 roku. Wcześniej był Włodarzem Kartuz m.in. w latach 2014-2018.


Data urodzenia: 28 grudnia 1959 roku w Kartuzach

Stan cywilny: żonaty, pięcioro dzieci

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierunek: politologia, ukończone studia magisterskie w zakresie: zarządzanie w administracji publicznej

Praca:

1979 - 1980 - Leśniczy - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy
1980 - 1982 - Strażak - Komenda Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie
1982 - 1990 - Specjalista d/s przeciwpożarowych - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Gdańsku
1990 - 1991 - Burmistrz Gminy Kartuzy
1993 - 1994 - Prezes Zarządu PHU KASZUB Kartuzy
1994 - 2000 - Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy
2002 - 2006 - Burmistrz Gminy Kartuzy
2006 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Kartuzach, Dyrektor Administracyjny P.A. GRYF
2010 - 2014 - Radny Rady Miejskiej w Kartuzach,
2014 - do chwili obecnej - Burmistrz Kartuz

Działalność społeczna:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach, V-ce Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Kartuzach, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolegiata Kartuska, Członek Zarządu Stowarzyszenia dla Zdrowia


Za swoje osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju regionu otrzymał następujące wyróżnienia (wymieniono najważniejsze):

Odznakę Zasłużony dla Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska",
Odznaki Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju /brązowa, srebrna, złota/,
Brązowy, srebrny i złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa,

Odznaka "Zasłużony dla Kartuz" nadany przez Kapitułę Towarzystwa Miłośników Kartuz,
Brązowa odznaka "Zasłużony działacz turystyki",
Odznaczenie "Zasłużony dla rolnictwa",
Złota Honorowa Odznaka LZS,

Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
Zasłużony dla Policji
Nagroda Wojewody Pomorskiego "Orzeł Pomorski" za działalność społeczną i umiejętność niesienia pomocy najbardziej potrzebującym
Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Medal za zasługi dla Diecezji Pelplińskiej ustanowiony dla uczczenia wkładu w duszpasterstwo, naukę i kulturę Diecezji Pelplińskiej,
Złoty Medal za wspieranie działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.


Za swoje największe osiągnięcie uważa aktywne współuczestnictwo w procesie zakładania w 1989 roku Komitetu Obywatelskiego, którego został przewodniczącym.


W 1990 roku poprowadził Komitet Obywatelski do wyborów samorządowych w wyniku, których został pierwszym burmistrzem Gminy Kartuzy w wolnej, demokratycznej Polsce.


Krótki opis działalności samorządowej Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego


Już 3 maja 1989 roku w Kartuzach powstał Komitet Obywatelski, którego założycielem został Mieczysław Grzegorz Gołuński. Na bazie "Solidarności" Leśników i "Solidarności" Nauczycielskiej kartuski komitet rozwijał się dynamicznie, realizując solidarnościowe postulaty. Komitet Obywatelski podejmował wiele działań zmierzających do tego, żeby ludzie poparli "Solidarność". Członkowie komitetu założyli nawet własną gazetkę "Nurcyk", która spełniała rolę biuletynu informacyjnego. Również aktywnie włączyli się w budowanie kolejnych komitetów obywatelskich w sąsiednich gminach Chmielno, Somonino, Sierakowice i innych.


Ta działalność społeczna, która koncentrowała wielu znakomitych mieszkańców Kartuz i okolic, zaszczepiła w Mieczysławie Grzegorzu Gołuńskim duszę społecznika i samorządowca. Po pierwszych wyborach do samorządu terytorialnego, które odbyły się 27 maja 1990 roku, Mieczysław Grzegorz Gołuński objął funkcję burmistrza gminy Kartuzy. W latach 1994-2000 pełnił funkcję zastępcy burmistrza. W pierwszych bezpośrednich demokratycznych wyborach, które odbyły się w 2002 roku,  na powrót został burmistrzem gminy Kartuzy. W latach 2006-2014 piastował mandat radnego.


Rozszerzony opis działalności samorządowej Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego wraz z jego największymi sukcesami w obecnej kadencji


Dzisiaj już niewielu ludzi pamięta, jak tuż przed upadkiem komunizmu i częściowo wolnymi wyborami czerwcowymi, w Kartuzach 3 maja 1989 roku powstał Komitet Obywatelski. Jego przewodniczącym został Mieczysław Grzegorz Gołuński, obecnie burmistrz Kartuz, a członkami wielu mieszkańców Kartuz.

Siedziba komitetu mieściła się w "Kaszubskim Dworze". Pierwszą poważną okazją do zafunkcjonowania komitetu w sferze publicznej było Święto Niepodległości. Dzięki wsparciu księdza Tadeusza Misiornego członkowie komitetu zorganizowali uroczystość w kościele pw. św. Kazimierza, gdzie młodzież śpiewała patriotyczne pieśni. Później złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. To właśnie Komitet Obywatelski zapoczątkował obyczaj dziękowania za niepodległość właśnie tam.


Później zaczęły się spotkania członków komitetu z przedstawicielami miejscowej władzy i mieszkańcami. Konsultowano konkretne działania, które miały poprawić jakość życia. Wybory 4 czerwca 1989 roku okazały się wielkim sukcesem wszystkich tych, którzy byli za wolną i niepodległą Polską. Do Rady Gminy Kartuzy weszli prawie wyłącznie przedstawiciele komitetu, a pierwszym burmistrzem Kartuz w nowej Polsce został wybrany przez radnych właśnie Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Mieczysław Grzegorz Gołuński też został pierwszym w historii gminy Kartuzy burmistrzem wybranym w wyborach bezpośrednich, co stało się w 2002 roku. Fakt ten niewątpliwie świadczy o tym, że mieszkańcy docenili pracę, jaką wykonano w gminie Kartuzy w latach 1989-2002.


Kartuzy po okresie komunizmu były miastem, które wymagało głębokich zmian. Wiele trzeba było zrobić na terenie całej gminy. Samorządowcy, ciągle ucząc się zarządzania strukturami władzy, poszukiwały dla siebie wzorców, dlatego też nie do przecenienia jest fakt nawiązania partnerstwa Kartuz z niemieckim miastem Duderstadt. To podczas wielu wizyt i wymian nasi samorządowcy, podpatrując kolegów z Zachodu, szukali rozwiązań, które można by było przenieść na nasz grunt.

27 lat samorządności upłynęło pod znakiem rozwoju Kartuz, które z szarego PRL-owskiego miasteczka przemieniło się w miejsce atrakcyjne do zamieszkania, inwestycji oraz odwiedzin w celach turystycznych. Kartuzy sprzed 1989 roku i dzisiejsze miasto to dwie odległe od siebie rzeczywistości.


Rozpoczęto od zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Głównym problemem było zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Wybudowano wiele kilometrów wodociągów i sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków. Zaczęto remontować i budować drogi, instalować oświetlenie. Inwestowano w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców, remontując strażnicę, dofinansowując zakupy sprzętu i wozów strażackich. Gmina Kartuzy jako pierwszy samorząd w powiecie przejęła zarządzanie oświatą. Rozbudowane zostały szkoły. Do Kartuz został doprowadzony gazociąg. Po wielu latach dyskusji oddano do użytku Kartuską Pływalnię „Nëczk”. Powołano do istnienia spółki komunalne SPEC PEC, KPWiK oraz ZGM, przejęto instytucje kulturalne.

Wielka praca, jaką wykonano w pierwszych latach samorządności oraz wsparcie pozyskane z Unii Europejskiej przyczyniły się do tego, że dzisiaj Stolica Kaszub jest miejscem rozwoju i nowych możliwości dla mieszkańców.


W kadencji 2014-2018 na realizację zarówno projektów inwestycyjnych jak i projektów tzw. miękkich Gminie Kartuzy udało się skutecznie pozyskać około 62 mln zł.

Samorząd Gminy Kartuzy jest jednym z liderów województwa pomorskiego pod względem tempa rozwoju. Co najbardziej ucieszyło mieszkańców w minionej już kadencji?


Uruchomienie połączenia kolejowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z Kartuz do Gdańska spowodowało zwiększenie liczby osób odwiedzających nasze miasto. Skorzystali także kartuzianie, którzy bez problemu mogą dotrzeć do Trójmiasta i to w krótkim czasie oraz w komfortowych warunkach.

Szczególne znaczenie dla rozwoju naszego miasta i nadania mu nowego wizerunku miała realizacja projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz, na który Gmina Kartuzy pozyskała ponad 14 mln złotych dofinansowania. Zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski zakres realizacji projektu obejmował szereg działań społecznych oraz infrastrukturalnych, które już zostały wcielone w życie i wpływają na ożywienie centrum Kartuz.


W ostatnim czasie w Gminie Kartuzy zostało zrealizowanych wiele inwestycji drogowych o znaczeniu strategicznym, jak i ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Został wybudowany I etap obwodnicy Kartuz wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na trasie Grzybno-Kartuzy. Gmina Kartuzy podjęła już starania o budowę II etapu obwodnicy Kartuz. Zakończyła się już budowa ulicy Chmieleńskiej, stanowiącej „małą obwodnicę” Kartuz. Również mieszkańcy wielu wsi zyskali utwardzone odcinki lokalnych dróg. Niebawem zostanie przebudowana droga łącząca Łapalice z Prokowem (ul. Marcina).

W dalszym ciągu są modernizowane obiekty szkolne. Została już przeprowadzona modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach oraz Szkoły Podstawowej i przedszkola w Brodnicy Górnej. Sprawnie przebiegła termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koloni. Zostały ocieplone budynki Zespołu Szkół w Kiełpinie (ten został także przebudowany) oraz Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie.Tylko od września 2016 roku w gminie Kartuzy zostało stworzonych łącznie siedem nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego. Oddziały powstały w Kartuzach, Kiełpinie, Łapalicach i Staniszewie. Ilość miejsc dla najmłodszych zwiększyła się o 99. Powstają także bezpieczne place zabaw dla dzieci w Łapalicach i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Wzbogacono o nowe urządzenia do zabawy plac zabaw w Staniszewie.

W gminie Kartuzy rozszerza się także dostęp do kanalizacji. W planach jest skanalizowanie Brodnicy Górnej, Ręboszewa, Smętowa, Łapalic i Kosów. Zostały już poczynione pierwsze kroki, aby tego dokonać.

Zakończyła się budowa dworca integracyjnego w Kartuzach. Został przebudowany parking przy ul. Wzgórze Wolności. W ramach tego projektu Gmina wybudowała aż 8 km ścieżek rowerowych służących mieszkańcom w bezpiecznym dotarciu do dworca. Dla rozwoju turystyki aktywnej planowane jest stworzenie Kaszubskiej Trasy Rowerowej o długości ok. 55 km. Trasa przebiega przez Gminę Kartuzy, od Kiełpina aż do Mirachowa. Do Kartuz zawitał także rower metropolitalny.

Gmina Kartuzy na początku sierpnia 2017 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 8 milionów złotych na wdrożenie działań w ramach I etapu programu rekultywacji kartuskich jezior. Wkrótce potem pozyskała blisko 45 mln zł dofinansowania na przeprowadzenie etapu kolejnego, skutkującego oczyszczeniem kartuskich akwenów. Umowa z firmą, która przeprowadzi rekultywację Jeziora Karczemnego, została podpisana w maju 2020 roku. Ruszyły prace.Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, zaprasza wszystkich zainteresowanych do osobistego kontaktu w celu załatwienia konkretnej sprawy. W każdej chwili, kontaktując się z sekretariatem Burmistrza w godzinach pracy Urzędu, można się umówić na rozmowę. Przyjęcia następują w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00. Zapraszamy i zachęcamy!

Uwaga! W okresie epidemii prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy, adres gmina@poczta,kartuzy.pl, sekretariat: 58 694 5106.
POCZET WŁODARZY KARTUZ (kliknij w odpowiednią osobę, aby zobaczyć jej zdjęcie)


Walerian Kubasik (1925-27)

Bolesław Borzestowski (1927-29)

Walerian Kubasik (1929-34)

Feliks Lewiński (1935-39)

Jakub Banaszak (1945)

Feliks Lewiński (1945-49)

Marian Janczewski (1949-52)

Zygmunt Szczepankiewicz (1952-53)

Rudolf Kiryk (1953-54)

Konrad Drywa (1954-59)

Paweł Łabuda (1959-61)

Maria Potoczek (1962-69)

Józef Morawski (1969-73)

Bernard Klinkosz (1973-78)

Teofil Klein (1978-90)

Mieczysław Grzegorz Gołuński (1990-91)

Maria Kowalewska-Koska (1991-94)

Marian Wilkowski (1994-98)

Andrzej Kruszyński (1998-2000)

Kazimierz Borzestowski (2000-02)

Mieczysław Grzegorz Gołuński (2002-06)

Mirosława Lehman (2006-14)

Mieczysław Grzegorz Gołuński (od 2014)