Nasze projekty

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisane zostały aneksy zwiększające wartość dofinansowania do projektów pomorskich gmin w ramach OP 11. Środowisko. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneksy z przedstawicielami gmin podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Dzisiaj, 18.10.2019r. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał 3. umowy na realizację zadania pn. "Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Bursztynowej w Kartuzach, ul. Kiełpińskiej w Mezowie, ul. Energetyków w Kiełpinie i Os. XX-lecia w Kartuzach".

Gmina Kartuzy wystosowała list intencyjny w sprawie budowy II etapu Obwodnicy Kartuz. Wpisując się na listę poparcia wyłożoną w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, każdy może wesprzeć nas w słusznej sprawie!

Burmistrz Kartuz informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu, w terminie od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r., projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W ostatnich dniach w niektórych lokalnych mediach dość szeroko pisano o najnowszej inwestycji Gminy Kartuzy, jaką jest planowana już od wielu lat budowa alei spacerowo-rekreacyjnej o szarej, stonowanej nawierzchni z mastyksu grysowego SMA (jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów; w mediach pojawiała się błędna informacja o wyasfaltowaniu ścieżki) w Gaju Świętopełka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2016 rok. Prezentacja zawiera m.in. zestawienia dotyczące finansów, przypomnienie najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ubiegłym roku oraz listę projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Warto zapoznać się także z wykresem obrazującym spadek zadłużenia Gminy Kartuzy w ostatnich latach. Przyjemnej lektury!

Co dzieje się na „małej obwodnicy” Kartuz, nieopodal Ławki Asesora? Byliśmy tam dzisiaj (we wtorek 27 czerwca). Roboty budowlane postępują i zmierzają do szczęśliwego zakończenia! Zapraszamy do oglądania zdjęć! Inwestycja już wygląda interesująco. Będzie pięknie - poczekajmy do lipca!

Firma DAN INSTAL Daniel Dąbrowski z Ręboszewa, wybrana w drodze przetargu, będzie wykonawcą kolejnych inwestycji termomodernizacyjnych Gminy Kartuzy. Tym razem zostaną ocieplone strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych w Staniszewie oraz Pomieczyńskiej Hucie. Dodatkowo remiza OSP w Staniszewie wzbogaci się o nowy piec olejowy.

Nawierzchnię ulicy Klasztornej w Kartuzach być może trzeba będzie ułożyć od nowa. Inwestycja zrealizowana 4 lata temu przez poprzednie władze Gminy okazała się – delikatnie mówiąc – niedoskonała. Na czym polega problem?

Tak właśnie przebiega budowa ulicy PCK w Kartuzach. W środę znowu byliśmy tam sprawdzić, czy roboty w dalszym ciągu posuwają się naprzód. Wykonawcą inwestycji jest firma Adama Chlechowicza z Kiełpina. Wartość umowy to nieco ponad 177 tys. zł brutto. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Mieszkańcy Osiedla XX-lecia mają coraz ładniejsze otoczenie!

Wczoraj (we wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowy o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji niektórych obszarów pomorskich miast. Gmina Kartuzy otrzymała wsparcie na projekt pn. Kompleksowa modernizacja centrum Kartuz w łącznej kwocie ponad 11 mln zł. Wraz z projektami społecznymi dofinansowanie wyniesie ponad 13,8 mln!

W poniedziałek pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Kartuzy została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II.

Podkategorie