Trwa przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach! 6 maja 2019 r. Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Postęp w pracach śledziliśmy, publikując fotografie na naszym profilu na Facebooku przez cały miniony rok. Zdjęcia, które pokazujemy obecnie, zostały wykonane w dniu podpisania umowy oraz 4 sierpnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest Etap I i Etap II zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach na działkach 7/4 obr. Ewid. 2, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43 obr. Ewid. 5.

Zamierzenie inwestycyjne podzielono na cztery niezależne etapy. Każdy z nich stanowi niezależny funkcjonalnie element do czasu połączenia ich w jedną spójną całość. Etap III i IV nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Szczegółowe informacje:
http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/1941-zp-271-5-2019-przebudowa,-rozbudowa-i-nadbudowa-szko%C5%82y-podstawowej-nr-2-w-kartuzach-etap-i-i-etap-ii

Informacja z otwarcia ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_05_2019/5_19_informacja_z_otwarcia.pdf

Wynik przetargu:
http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2019/zp_05_2019/zp_05_2019_informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Opis zakresu objętego Etapem I:


1) W ramach inwestycji przewiduje się:

a) budowę wolnostojącej kotłowni gazowej opalanej gazem ziemny, bezpośrednio w sąsiedztwie istniejącego przyłącza gazowego,
b) przebudowę istniejącej sali gimnastycznej oraz drogi pożarowej,
c) wymianę rodzaju ocieplenia ściany wschodniej istniejącej szkoły ( REI 120) wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do EI 60,
d) wykonanie odpowiednich elementów instalacji C.O. oraz całej kanalizacji deszczowej wg branży sanitarnej.

2) Program użytkowy:

W obiekcie przewiduje się realizacje dwóch pomieszczeń. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się realizacje przeniesionych z istniejącej kotłowni kotłów o łącznej mocy 235kW oraz nowoprojektowanego kotła o mocy 327kW. Ponadto ww. budynku przewiduje się pomieszczenie przeznaczone na potrzeby magazynowania sprzętu do obsługi terenów zielonych towarzyszących szkole. Oba pomieszczenia dostępne z zewnątrz bezpośrednio z terenu.

Opis zakresu objętego Etapem II:

1) W ramach inwestycji przewiduje się:

a) rozbiórkę istniejących elementów budynku w kolizji z projektowanych zespołem obiektów,
b) przebudowę i nadbudowę części istniejącej sali gimnastycznej i wykorzystanie jej do funkcjonowania szkoły podczas realizacji inwestycji. Część ta stanowić będzie bezpośrednią kontynuację funkcji szkolnej prowadzonej dotychczas na terenie inwestycji, w budynku istniejącym nie objętym opracowaniem. Lokalizacja zakłada wykorzystanie istniejącego łącznika parterowego i dobudowanie do niego trzykondygnacyjnego obiektu ze stropodachem pełnym, niepodpiwniczonego w osi północ południe, będącej kontynuacją osi istniejącego łącznika.

2) Program użytkowy:

Projekt przewiduje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Do komunikacji przewidziany został korytarz łączący istniejący łącznik z projektowaną salą sportową (Etap III i Etap IV). Z korytarza przewiduje się wejścia do dwóch sal lekcyjnych w tym jednej specjalistycznej (fizyka, chemia, matematyka) wyposażonych w dygestoria, zlew oraz stół doświadczalny z wyciągami powietrza dedykowanymi każdej z poszczególnych sal. Każda z sal wyposażona została w zaplecze magazynowe. Ponadto przewiduje się również lokalizacje sanitariatów damskiego i męskiego. Opisany układ jest powtarzalny dla każdej z trzech projektowanych kondygnacji. Z korytarza projektuje się wejście do świetlicy cichej z zapleczem magazynowym. Przebudowywana aula wyposażona zostanie w dwa wyjścia – jedno bezpośrednio na hol łącznika istniejącego, drugie natomiast na projektowany korytarz.

Na potrzeby funkcjonowania sali zaprojektowano dwa magazyny ( sprzętu sportowego oraz odzieży zespołu regionalnego). Komunikacja pionowa odbywać się będzie poprzez napowietrzaną i oddymiana klatkę schodową realizowaną na Etapie II. W części późniejszej, projektowanej jako Etap III, komunikacja wspomagana będzie poprzez projektowaną windę i drugą klatkę schodową. Zespoły sanitariatów wspomagane będą przez istniejące sanitariaty w części szkoły nie objętej opracowaniem oraz nowoprojektowane zespoły sanitarne Etapu III i IV. Na parterze w pomieszczeniu pod schodami projektuje się tymczasowy (na potrzeby etapu II) węzeł c.o. oraz przyłącze wody bytowej i hydrantowej. Na pierwszym piętrze zaprojektowano świetlicę. Pozostały układ funkcjonalny jest paralelny z układem pomieszczeń parteru. Pomniejszony o światło auli, która jest projektowana na wysokość dwóch kondygnacji.

Na drugim piętrze przewiduje się oprócz powtarzalnego układu sal lekcyjnych z zespołem magazynowym oraz węzłami sanitariatów, realizację zespołu administracji szkoły. W ramach części biurowej projektuje się sekretariat, komunikację połączoną z aneksem socjalnym i dwoma węzłami sanitarnymi na potrzeby pracowników. Z komunikacji projektuje się wejścia do pomieszczeń: archiwum, pokoju intendenta, pokoju dyrektora placówki, pokoju pierwszego zastępcy, pokoju drugiego zastępcy. Ponadto na drugim piętrze projektuje się gabinet lekarski wielofunkcyjny. W ramach świadczonych przezeń usług nie przewiduje się poważnych zabiegów medycznych tj: wymagających specjalistycznych urządzeń. W projekcie zakłada się świadczenie taki usług jak: logopedia, psychologia, fluoryzacja, zajęcia z higienistą/ką. W gabinecie projektuje się węzeł sanitarny dla pracownika oraz magazyn.
5. Teren objęty przedmiotową inwestycją nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.


6. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:

1) roboty przygotowawcze,
2) wycinkę drzew,
3) roboty rozbiórkowe kolidujących elementów zagospodarowania terenu oraz istniejącego budynku z salą sportową,

4) budowę wolnostojącego budynku kotłowni gazowej z masztem wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, c.o., elektryczną , wodociągową i kanalizacji sanitarnej,
5) wymianę ocieplenia ściany wschodniej istniejącego budynku szkoły wraz z wymianą drzwi,
6) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ułożeniem nawierzchni ciągów jezdnych (droga pożarowa), pieszych i miejsc postojowych, nawierzchni trawiastych, budowę wiaty śmietnikowej,

7) budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią odprowadzającej wodę z dachów i terenów utwardzonych,
8) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a także przełożenie części istniejącej,
9) budowę sieci wodociągowej p.poż wraz z tymczasowym przyłączem do przebudowywanego i nadbudowywanego budynku (Etap II),

10) budowę sieci cieplnej wraz z tymczasowym przyłączem do przebudowywanego i nadbudowywanego budynku (Etap II),
11) budowę infrastruktury technicznej zasilającej oświetlenie terenu oraz przepompownie ścieków, 12) przebudowę i nadbudowę budynku części istniejącej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych: wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji c.w.u, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do projektowanej centrali wentylacyjnej, 13) roboty wykończeniowe.

[…]

sp2 rozb (1)
sp2 rozb (2)
sp2 rozb (4)
sp2 rozb (5)
sp2 rozb (6)
sp2 rozb (7)
sp2 rozb (8)
sp2 rozb (9)
sp2 rozb (10)
sp2 rozb (11)
sp2 rozb (12)
sp2 rozb (14)
sp2 rozb (15)
sp2 rozb (16)
sp2 rozb (17)
sp2 rozb (19)
sp2 rozb (20)
sp2 rozb (21)
sp2 rozb (22)
sp2 rozb (23)
sp2 rozb (24)
sp2 rozb (25)
sp2 rozb (27)
sp2 rozb (13)
sp2 rozb (26)
sp2 rozb (18)
sp2 rozb (3)