Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego.


Prawie milion dotacji dla NGO, tj. 990.000 zł:

- 900.000 zł – w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- 90.000 zł – w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 31.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.