Działając w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.)

Burmistrz Kartuz ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku

 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2019r. (czwartek) do godz. 16:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.


Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 28.02.2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
  2. Wzór oferty (edytowalny): MS Word (DOC) lub OpenOffice (ODT)