OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ

Nabór na członków komisji konkursowej

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr XLI/587/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 października 2018 roku Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

  
  

DOKUMENTY DO POBRANIA.:

1) Treść ogłoszenia plik PDF - do druku
(Adobe Acrobat Reader)
 
2) Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej plik PDF - do druku
(Adobe Acrobat Reader)

plik DOC - do wypełnienia
(MS Word 97)