Otwarty Konkurs Ofert 2019

Burmistrz Kartuz

ogłasza wyniki drugiego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

  • „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”,
  • „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
  • „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”,
  • „turystyka i krajoznawstwo”,
  • „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”,
  • „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Łącznie udzielono dotacji o wartości 74.100 zł na realizację 28 zadań publicznych.

Zestawienie złożonych ofert oraz wysokość przyznanej dotacji dostępne w poniższym linku.Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 19.04.2019r. w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo”, „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”