Otwarty Konkursy Ofert 2020

   

działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza 

otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

   

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2019r. (poniedziałek) do godz. 18:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.


Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 30.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  2. Wzór oferty - (MS Word) wersja do wypełnienia w komputerze i wydrukowania
  3. Wzór oferty - (Adobe Acrobat) wersja do wydrukowania