Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

W konkursie ofert zgłoszonych zostało czterdzieści projektów z czego trzem nie przyznano dotacji.