Otwarty Konkurs Ofert 2020

   

działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza 

otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

   

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2020r. (piątek) do godz. 14:30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.


Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kartuz z dnia 23.07.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, turystyka i krajoznawstwo, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.
  2. Wzór oferty - (MS Word) wersja do wypełnienia w komputerze i wydrukowania
  3. Wzór oferty - (Adobe Acrobat) wersja do wydrukowania