Burmistrz Kartuz ogłasza nabór członków do komisji konkursowej na rok 2020, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Kartuzy na rok 2020.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ

Nabór na członków komisji konkursowej

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1057)

na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XIX/168/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 listopada 2019 roku

Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Dokumenty do pobrania:


Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej