Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, turystyka i krajoznawstwo, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.

Do pobrania:

1. Zarządzenie Burmistrza Kartuz w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu  23.07.2020

Wyniki Konkursu: