Uprzejmie informujemy, że od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Od 4 września 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Strażnicy Miejscy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 10 ust. 1-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
W praktyce dla mieszkańców Gminy Kartuzy oznacza to ukaranie mandatem karnym w wysokości do 500 zł za następujące wykroczenia:
 
niewykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy m.in. takich jak:
 
segregowanie odpadów,
wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;
posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a także dowodów płacenia za takie usługi przez okres 6 miesięcy;

niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz odpadów lub wpisanie w deklaracji błędnych informacji, by płacić mniej za wywóz odpadów np. podając mniejszą ilość osób niż rzeczywiście zamieszkuje nieruchomość;

wbrew złożonej informacji nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów.


Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli do tej pory w Urzędzie Miejskim w Kartuzach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podali w niej nieprawdziwe informacje, mogą liczyć się z tym, że zostaną ukarani mandatem.
 
Termin na złożenie deklaracji w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za odpady minął 10 marca 2020 r. Nie wszyscy właściciele nieruchomości dokonali tego obowiązku. Urząd czeka na spóźnialskich do 01.10.2020 r.
 
Po tym terminie rozpoczną się wzmożone kontrole Straży Miejskiej pod kątem posiadania deklaracji i przestrzegania innych obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy.
 
Jest to konieczne również z uwagi na to, że większość mieszkańców już wywiązała się z tego obowiązku, zaś uporczywe uchylanie się przez niektórych właścicieli nieruchomości jest niesprawiedliwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy w sposób prawidłowy deklarują wysokość opłaty za odpady i opłacają usługę wywozu i zagospodarowania odpadów.