Informacja

dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
stanowiących własność Gminy Kartuzy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).

 • Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.
 • Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia. Burmistrz Kartuz wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia .
 • W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie, zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz Gminy Kartuzy. Opłata przekształceniowa odpowiadająca wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia, z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
 • Opłatę przekształceniową wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z tym, że opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r.
 • Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej, a także wpisu roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu, wpis własności i roszczenia dokonany zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej .
 • Ustawa przewiduje możliwość wydania zaświadczenia na wniosek właściciela w terminie 30 dni (w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej) lub 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł., opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wynosi 17,00 zł .Opłaty skarbowe należy wnieść na rachunek Gminy Kartuzy.
 • Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.


Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.


Informacja dla właścicieli gruntów, będących przedsiębiorcami.

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716 z późn.zm.) z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia.
Ustawa odmiennie reguluje sposób wnoszenia opłat przez osoby fizyczne będące właścicielami gruntu ( na podstawie w/w ustawy) i właścicieli gruntu będących przedsiębiorcami. Ponadto jako przedsiębiorcy mogą Państwo wybrać formę wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia.

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 6a, właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia ( tj. do 31.03.2019r.) złożyć Burmistrzowi Kartuz oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
  1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
  2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
  3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
  4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.
   Oznacza to, że przez odpowiedni, wynikający z ustawy okres, wnoszona będzie opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty ustalana jest w formie zaświadczenia.
 2. W przypadku gdy oświadczenie wskazane w art. 7 ust. 6 a nie zostanie złożone do 31.03.2019r., zlecona zostanie wycena gruntu.
  Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia .
  W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty. Dopłatę należy wnieść jednorazowo.

Sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pok. 202 ( II piętro) tel. 58 694 52 22.


Ważne dokumenty (do pobrania):

 1. Pełna treść ogłoszenia [PDF, 340kB]
 2. Formularz zgłoszenia [PDF, 401kB], [MS Word 97, 27kB], [OpenDocument, 7kB]
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)