Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2020.

Dofinansowanie na usługi opiekuńcze uzyskano w wysokości 782 460,00 zł, natomiast dofinansowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano w wysokości 88 128,00 zł.

Łączna kwota dotacji na rok 2020 wynosi 870 588,00 zł.

Celem Programu „Opieka 75+” na rok 2020 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi,
lub są osobami samotnie gospodarującymi a także tych , które pozostają w rodzinie.


Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia w/w osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom roszczenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.