Projekty zrealizowane przez Gminę Kartuzy
do roku 2014 dofinansowane ze środków zewnętrznych

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Wartość zadania ogółem

(zł)

Kwota dofinansowania

(zł)

Źrodło dofinansowania

Wkład własny gminy

(zł)

1

Razem działamy na rzecz naszej małej ojczyzny

2008

49 437,65

49 437,65

Europejski Fundusz Społeczny ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

brak wkładu własnego

2

Sala sportowa w Dzierżążnie

2008

2 793 800,00

400 000,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

2 393 800,00

3

Moje Boisko Orlik w Grzybno

2009

1 173 591,04

666 000,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej + Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

507 591,04

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirachowie

2010

318 537,34

141 605,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

176 932,34

5

Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach

2009-2010

3 867 624,00

2 713 636,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

1 153 988,00

6

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy” – w tym Budowa kanalizacji sanitarnej I etap Dzierżążno, II etap Dzierżążno, Borowo, Sitno

2009- 2014

31 744 851,00

15 220 494,00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś I Gospodarka Wodno-Ściekowa

16 524 357,00

7

Przebudowa ulicy Chmieleńskiej na osi dróg wojewódzkich nr 211 i 228 jako mini obwodnica miasta Kartuzy

2009

1 973 940,00

951 636,47

MSWIA

1 022 303,53

8

Modernizacja ulicy 3 Maja w Kartuzach na osi dróg wojewódzkich nr 221 i 211

2009

7 780 540,00

1 750 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

6 030 540,00

9

Sala Sportowa w Staniszewie

2009

2 633 934,28

800 000,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

1 833 934,28

10

Budowa „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu” na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

2009- 2010

6 066 327,45

2 481 339,13

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

3 584 988,32

11

Zintegrowany System Informacji turystycznej: Budowa Centrów Informacji turystycznej – Bramy Kartuskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną

2009-2010

1 163 957,00

734 796,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

429 161,00

12

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino

2009

349 856,00

215 075,00

PROW na 2007-2013

134 781,00

13

„Inwestuj na Kaszubach” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy. Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych

2010-2011

449 470,68

111 242,44

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

338 228,24

14

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach w ramach projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego.

2010- 2013

2 742 674,00

1 448 641,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP)

1 294 033,00

15

Lepszy Urząd. Etap I. Aplikacja samorządowa

2010

135 914,00

135 914,00

Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

brak wkładu własnego

16

Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej

2011- 2012

88 535,57

53 985,00

PROW na 2007-2013 – LEADER

34 550,57

17

Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury

2013

198 997,28

120 000,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

78 997,28

18

Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzenia na rynek usług z branż około-turystycznych

2011

39 642,90

22 561,00

PROW na 2007-2013 – LEADER

17 081,90

19

Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej

2011- 2012

279 612,26

169 704,00

PROW na 2007-2013 – LEADER

109 908,26

20

Budowa budynku sportowo- rekreacyjnego na działce nr 336/5 w Kiełpinie

2011-2013

677 750,00

358 000,00

PROW na lata 2007-2013

319 750,00

21

Rewitalizacja parku im. Solidarności

2009

207 539,00

32 000,00

WFOŚiGW

175 539,00

22

Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach

2012

2 145 032,38

900 000,00

PO Ryby 2007-2013

1 245 032,38

23

Rekultywacja jezior kartuskich – Etap I – uporządkowanie zlewni

2012

449 874,26

365 751,45

PO Ryby 2007-2013

84 122,81

24

Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci

2012-2013

154 000,00

116 450,00

PO Ryby 2007-2013

37 550,00

25

Opracowanie planu ochrony i rekultywacji jezior kartuskich

2013- 2014

116 044,17

87 150,00

WFOŚiGW

28 894,17

26

Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street–art.

2013

35 336,00

24 999,00

PROW 2007-2013

10 337,00

27

Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łapalicach

2013- 2014

539 784,55

179 787,00

PROW 2007-2013

359 997,55

28

Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców gminy Kartuzy

2013-2014

22 170,93

14 420,12

PROW 2007-2013

7 750,81

29

Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach

2013

1 873 640,00

936 820,00

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT)

936 820,00

30

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kiełpinie

2013

6 540 090,40

1 972 000,00

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT)

4 568 090,40

31

Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego

2014

1 264 097,46

858 156,18

PO Ryby 2007-2013

405 941,28

32

Budowa parku naukowo – rekreacyjnego w Kaliskach, gmina Kartuzy

2014

550 587,90

358 105,00

PROW 2007-2013

192 482,90

33

Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Faza I – opracowanie dokumentacji

2014- 2015

244 060,68

92 625,00

RPO WP 2007-2013

151 435,68

34

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez budowę targowiska w Kartuzach

2014

2 634 720,00

1 607 925,00

RPO WP 2007-2013 JESSICA

1 026 795,00

35

Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia- poprzez budowę ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 3 Maja z ul. Kolejową oraz budowę parkingu przy ul. 3 Maja

2014

1 280 332,75

650 000,00

PO Ryby 2007-2013

630 332,75

36

Budowa Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy- Staniszewo i przysiółki Brodnicy Górnej

2014

657 255,00

360 000,00

WFOŚiGW

297 255,00

37

Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy - dokumentacja

2014

67 035,00

56 979,75

PO Infrastruktura i Środowisko

10 055,25